Boiler rooms en recovery rooms: opgelet voor nieuwe vorm van internetfraude

Via deze weg willen we u graag waarschuwen voor een nieuwe vorm van fraude. Momenteel zijn een aantal bedrijven op een frauduleuze manier bezig met het ongevraagd en vaak telefonisch contacteren van consumenten met een aanbod om aandelen of andere financiële producten te kopen.

Hoewel ze zich voordoen als een erkende dienstverlener met een website en professioneel ogende formulieren, gaat het hier om oplichters en zijn de aangeboden aandelen of producten fictief of waardeloos. Mocht u dergelijk voorstel krijgen, neem dan zeker eerst met ons contact op om de belegging te bekijken.

Boiler rooms en recovery rooms: de FSMA waarschuwt het publiek voor de activiteiten van verschillende vennootschappen die op onregelmatige wijze actief zijn op Belgisch grondgebied.

De Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) waarschuwt het publiek voor de activiteiten van verschillende “boiler rooms” en “recovery rooms” die Belgische consumenten benaderen.

De vennootschappen die op onregelmatige wijze actief zijn en waarvoor de FSMA het publiek waarschuwt, zijn de volgende:

Voornoemde vennootschappen hebben in België geen vergunning als beleggingsonderneming of kredietinstelling en mogen dus in geen enkel geval in of vanuit België beleggingsdiensten verstrekken.

Volgens de informatie waarover de FSMA beschikt, zouden die vennootschappen “boiler rooms” en/of “recovery rooms” kunnen zijn.

“Boiler room”-fraude is een vorm van fraude waarbij consumenten ongevraagd en vaak telefonisch worden gecontacteerd met een aanbod om aandelen of andere financiële producten te kopen. De laatste tijd zijn de aangeboden diensten diverser geworden. Zo worden ook beheerrekeningen, termijnrekeningen, beleggingsadvies, beleggingen in crowdfundingprojecten, … aangeboden. Hoewel de “boiler room” zich voordoet als een erkende dienstverlener met een website en professioneel ogende formulieren, gaat het hier om oplichters en zijn de aangeboden aandelen of producten fictief of waardeloos. De consument wordt doorgaans gelokt met een eerste investering voor een beperkt bedrag die dan zeer vlug winstgevend blijkt te zijn. Vervolgens wordt de consument verzocht om steeds meer geld te investeren. In tegenstelling tot de eerste beperkte investering, zijn de nieuwe investeringen verlieslatend en/of als de consument zijn geld terugvordert, blijkt dat niet mogelijk zonder bijkomende stortingen. Daarbij wordt niet geaarzeld om de consument zwaar onder druk te zetten (vandaar de Engelse benaming “boiler room”).

Uit de meest recente informatie waarover de FSMA beschikt, blijken vele “boiler rooms” zich specifiek tot zaakvoerders en bestuurders van vennootschappen te richten.

Bij “recovery room”-fraude worden beleggers die eerder al werden opgelicht, ongevraagd en meestal telefonisch gecontacteerd met het voorstel om hen te helpen hun verlies goed te maken of om de aandelen terug te kopen die zij eerder hadden gekocht bij vennootschappen die op onregelmatige wijze actief bleken. In elk geval moeten steeds kosten worden betaald vóór de betrokken oplichters de voorgestelde dienst verlenen. Ondanks de beloften van deze oplichters recupereren de slachtoffers hun verloren geld nooit. De gestorte bedragen zijn dus voorgoed verloren. In maart 2015 heeft de FSMA een waarschuwing gepubliceerd over dit soort fraude.

De FSMA raadt dan ook ten zeerste aan om niet in te gaan op aanbiedingen van financiële diensten door voornoemde vennootschappen of op voorstellen van die vennootschappen om verloren geld te helpen recupereren, en om geen geld te stortenop een rekeningnummer dat zij zouden opgeven.

Meer algemeen geeft de FSMA u als belegger de volgende algemene aanbevelingen om u tegen dergelijke fraudepraktijken te wapenen:

  • controleer steeds de identiteit van de vennootschap (haar identiteitsgegevens, land van vestiging, enz.). Als de vennootschap niet duidelijk kan worden geïdentificeerd, mag u ze in geen geval vertrouwen. Is ze gevestigd in een land buiten de Europese Unie, wees er u dan van bewust dat er moeilijkheden kunnen optreden mocht u in een conflictsituatie terechtkomen en een rechtsvordering willen instellen;
  • raadpleeg de waarschuwingen die op de website van de FSMA en van andere buitenlandse toezichthouders of IOSCO worden gepubliceerd. Zoek daarbij niet enkel de beleggingsvennootschap op maar ook de vennootschap op rekening waarvan u eventueel geld moet storten. Sinds 17 juli 2015 zijn alle “boiler rooms” en “recovery rooms” waarover de FSMA een waarschuwing heeft gepubliceerd, opgenomen in de “Lijst van vennootschappen die op onregelmatige wijze actief zijn op Belgisch grondgebied”. Die lijst kan u raadplegen op de FSMA-website;Opgelet: als de FSMA geen waarschuwing heeft gepubliceerd over een vennootschap, betekent dit daarom niet dat zij een geldige vergunning bezit. Hoewel de FSMA alles in het werk stelt om de waarschuwingen zo snel mogelijk te publiceren, is het goed mogelijk dat zij er nog niet van op de hoogte is dat een vennootschap illegale activiteiten ontplooit op de Belgische markt, te meer daar deze vennootschappen erover waken geregeld van naam te veranderen;
  • ga na of de beleggingsvennootschap een vergunning heeft. Raadpleeg daartoe de lijsten van personen die gemachtigd zijn om gereglementeerde financiële diensten te verstrekken. U vindt die lijsten terug op de website van de FSMA in de rubriek “Financiële dienstverleners”;
  • wees op uw hoede als u ongevraagd via telefoon of e-mail wordt gecontacteerd (“cold calling”), m.a.w. als u daar als belegger niet vooraf om hebt verzocht. Dit is vaak de eerste stap van een frauduleuze praktijk;
  • kijk uit als u wordt gevraagd om geld over te maken naar een land dat geen enkele band heeft met de beleggingsvennootschap, noch met uw thuisland als belegger;
  • wees wantrouwig als u een torenhoge winst wordt beloofd. Vaak laten oplichters van meet af aan uitschijnen dat er aanzienlijke winst wordt geboekt. Het loopt pas fout op het ogenblik dat de belegger zijn inleg terugvraagt;
  • geloof de informatie die deze vennootschappen verstrekken niet zonder meer. Het is bijvoorbeeld niet omdat een vennootschap beweert een vergunning te hebben verkregen van de toezichthouder in een land dat dat ook daadwerkelijk zo is. Controleer steeds de informatie die u wordt verstrekt. Wees ook beducht voor “cloned firms”: vennootschappen die zich laten doorgaan voor andere, legitieme vennootschappen hoewel zij geen enkele band hebben met elkaar. Door de e-mailadressen of de contactgegevens van de betrokken vennootschappen te vergelijken, kan u deze fraude op het spoor komen. Let ook op voor zogenaamde verzekeringen die aan uw rekening worden gekoppeld: als het aanbod frauduleus is, is de beloofde verzekering dat ongetwijfeld ook;
  • eis duidelijke en verstaanbare informatie van de tegenpartij. Beleg nooit in een product als u niet perfect begrijpt wat het precies inhoudt;
  • wees nog achterdochtiger als de beleggingsvennootschap de winst pas wil uitkeren nadat u een bijkomende som hebt gestort en/of een belasting hebt betaald. Deze bijkomende opvragingen zijn vaak een teken aan de wand van fraude.

Meer dan ooit is voorzichtigheid geboden. Als u de minste twijfel hebt, aarzel niet om rechtstreeks contact op te nemen met de FSMA via het elektronische contactformulier op de website van de FSMA. Aarzel ook niet om de FSMA te verwittigen mocht u in aanraking komen met een verdachte vennootschap waarover de FSMA nog geen waarschuwing zou hebben gepubliceerd.

Bronnen

http://www.fsma.be
http://www.fvf.be

 


Heeft u vragen of wenst u meer informatie?


Contacteer ons Bel 011/68.54.31